calendar
title date kind

Schlak – Giuseppe Licari

16.03.2017 - 14.05.2017 show

Julien Grossmann & Giuseppe Licari

16.03.2017 Opening

Art Night

17.03.2017 event

Art Night

24.03.2017 event

Art Night

31.03.2017 event

Take a walk with… Giuseppe Licari

02.04.2017 event

Art Night

07.04.2017 event

Art Night

14.04.2017 event

TENT for Rent

31.12.2017 event

Support TENT

31.12.2017 event

Book Shop OPEN CALL

31.12.2017 event

Customs and Claims – Julien Grossmann

16.03.2017 - 14.05.2017 show